ระบบอตั โนมตั สิ ำหรบั อาหารและบรรจุภณั ฑ

บรษิ ทั Baumüller นำเสนอทางเลอื กแบบครบวงจรและส่วนประกอบเฉพาะดา้ นสำหรบั อุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ ์ ในงาน ProPak ทก3ี รุงเทพฯ

Nürnberg, (PresseBox) - ตัง! แต่วันท %ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2017 บุคลากรดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะพบปะกันอีกครัง! ในงาน ProPak ทก%ี รุงเทพฯ ประเทศไทย เพอ%ื รับทราบขอ้ มูลเกย%ี วกับแนวโนม้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกย%ี วกับบรรจุภัณฑ์ บริษัท Baum.ller ในฐานะผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นระบบอัตโนมัติสำหรับระบบเครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์ จะนำเสนอส่วนประกอบและบริการ ๆ รวมทั!งการพัฒนาใหม่ล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรม ที%ฮอลล์ 99 บูธ AT48 บริษัท Baum.ller ใหค้ วามช่วยเหลือวิศวกรเครอ%ื งกลและผูค้ วบคุมเครอ%ื งจักรตลอดอายุการใชง้ านของเครอ%ื งจักรและระบบ โดยเรม%ิ ตัง! แต่การวางแผนโครงการและการสรา้ ง ตลอดจนการทดสอบการใชง้ านของระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการปรับปรุงใหม่

พน!ื ฐานสำหรับเครอ%ื งจักรทม%ี ีประสิทธิภาพและทรงพลังคือส่วนประกอบทม%ี ีคุณภาพสูงซง%ึ ถูกพัฒนาขน!ึ อย่างสมบูรณ์ คุณ Markus Jaksch ผูจั้ดการฝ่ ายขายดา้ นเทคนิคของบริษัท Baum.ller และคุณเลอศักด Uิ อม!ิ ทับ ผูจั้ดการฝ่ ายขายประจำประเทศไทย จะใหข้ อ้ มูลแก่ผูเ้ ขา้ ชมงานเกย%ี วกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของบริษัท Baum.ller

เพม3ิ ความสามารถในการผลิตด้วยวธิ ีแก้ปัญหาแบบครบวงจรทช3ี าญฉลาด

ตัวอย่างของเครอ%ื งบรรจุถุงฟอยล์ซง%ึ ผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นวิศวกรรมของฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและวิศวกรรมระบบของบริษั ท Baum.ller ไดป้ รับปรุงใหเ้ ป็นระบบอัตโนมัติและมีการติดตัง! ระบบของ Baum.ller อย่างครบสมบูรณ์ตัง! แต่หน่วยควบคุมไปจนถึงตัวขับ บริษัทของเราซง%ึ เป็นผูผ้ ลิตระบบอัตโนมัติและผูผ้ ลิตตัวขับ จะแสดงใหเ้ ห็นวิธีการทผ%ี ูใ้ ชส้ ามารถเปลย%ี นรูปแบบไดอ้ ย่างรวดเร็วดว้ ยระบบโมดูลาร์แบบต่อเนอ%ื ง วธิ

ีแก้ปัญหาสำหรบั เครอ3ื งจกั รบรรจุภณั ฑ์

เป็นเวลาหลายปีแลว้ ทอ%ี งค์กรหลายแห่งจากภาคต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่างเชอ%ื ม%ันในพลังแห่งนวัตกรรมและความเชย%ี วชาญของบริษัท Baum.ller นอกจากนี!บริษัท Baum.ller
ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผูน้ ำดา้ นการพัฒนาวิธีแกปั้ญหาแบบต่อเน%ืองทม%ี งุ่ เนน้ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีมอเตอร์ทม%ี ีประสิทธิภาพสูง
เครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์สามารถบรรจุกล่องไดม้ ากกว่า 1000 กล่องในเวลาหนง%ึ นาที ซง%ึ จำเป็นตอ้ งใชร้ ะบบพลศาสตร์ระดับสูงและความเทย%ี งตรงระดับสูงสุด DSD ซง%ึ เป็นชุดมอเตอร์ของ Baum.ller ซง%ึ ตรงตามการใชง้ านจุดนด!ี ีทส%ี ุด

เนอ%ื งจากมีความหนาแน่นกำลังทส%ี ูงและมีความสามารถในการเร่งความเร็วไดสู้งสุด DS2 ซง%ึ เป็นเซอร์โวมอเตอร์ของ Baum.ller ยังไดรั้บการพัฒนาต่อไปอีกสำหรับการใชง้ านกับพลาสติกและยาง รวมทัง! สำหรับเครอ%ื งพิมพ์ เครอ%ื งขน!ึ รูป และเครอ%ื งจักรสำหรับสง%ิ ทอ โดยมีการเพม%ิ ความเร็วรอบและเพม%ิ กำลังใหสู้งขน
และเหมาะเป็นอย่างยง%ิ สำหรับการใชง้ านดา้ นวิศวกรรมเครอ%ื งกลทม%ี ีความตอ้ งการเร็วรอบสูงสุด นอกจากนม!ี อเตอร์นย!ี ังทนทานและกะทัดรัดแทบไม่ตอ้ งการการบำรุงรักษา

ซง%ึ เป็นขอ้ ดีเพม%ิ เติมสำหรับการใชง้ านทค%ี ุม้ ค่า
ผูเ้ ขา้ ชมงานจะไดรั้บขอ้ มูลทก%ี วา้ งขวางเกย%ี วกับเทคโนโลยีการขับเคลอ%ื นของ Baum.ller ทบ%ี ูธในงานอีกดว้ ย และผูเ้ ขา้ ชมจะมีโอกาสทราบขอ้ มูลการบริการต่าง ๆ อาทิ ดา้ นวิศวกรรม การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ เป็นตน้ เนอ%ื งจากบริษัท Baum.ller มีประสบการณ์ทย%ี าวนานในดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร ดังนัน! นอกจากการใหบ้ ริการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะอุตสาหกรรมแต่ละดา้ นแลว้ บริษัทยังนำเสนอความรูท้ ค%ี รอบคลุมและโมดูลไลบราลีหลากหลาย

ทจ%ี ะช่วยใหส้ ามารถตัง! โปรแกรมเครอ%ื งจักรสำหรับความตอ้ งการเฉพาะไดอ้ ย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สถานทใ3ี ห้บริการและความรู้ในประเทศไทย

บริษัท Mr. Tom Sale and Service Co., Ltd. ซง%ึ อยทู่ างตะวันตกเฉียงใตข้ องกรุงเทพฯ เป็นบริษัทร่วมใหบ้ ริการของ Baum.ller มายาวนานหลายปี โดยเจา้ ของบริษัทคือคุณเลอศักด Uิ อม!ิ ทับ และทีมงาน เป็นผูด้ ำเนินการดูแลการซ่อมแซมในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์

 

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren

Weitere Informationen zum Thema "Produktionstechnik":

Ericsson startet Kollaborations- und Entwicklungsplattform

Der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­spe­zia­list Erics­son hat sei­nen IoT Ac­ce­le­ra­tor Mar­ket­place er­öff­net. Die Platt­form soll An­bie­tern von mo­bil­funk­ba­sier­ten IoT-An­wen­dun­gen den Markt­zu­gang er­leich­tern und den Weg für die 5G-Tech­no­lo­gie eb­nen.

Weiterlesen

News abonnieren

Mit dem Aboservice der PresseBox, erhalten Sie tagesaktuell und zu einer gewünschten Zeit, relevante Presseinformationen aus Themengebieten, die für Sie interessant sind. Für die Zusendung der gewünschten Pressemeldungen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Vielen Dank! Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungsemail.


Ich möchte die kostenlose Pressemail abonnieren und habe die Bedingungen hierzu gelesen und akzeptiert.